Angyali bukfencek Zalaegerszegen

Karácsonyi László Esterházy-díjas festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a Keresztury VMK Gönczi Galériájában. Az Angyali bukfencek című tár­la­ton mint­egy har­minc, kü­lön­fé­le tech­ni­ká­val ké­szült al­ko­tást, köz­tük táb­la­ké­pet, fest­mé­nye­ket, szob­ro­kat, vi­de­ót mu­tat­nak be. A mű­tár­gya­kat két szek­ci­ó­ra oszt­va lát­hat­ja a kö­zön­ség: a gyer­me­kek ter­mé­ben több­sé­gé­ben a va­ló­di já­té­kok­ból ké­szült mun­ká­it – ku­kucs­ká­ló do­bo­zo­kat, ob­jek­te­ket, to­jás­do­bo­zok­ból épült, vi­lá­gí­tó koc­ka­disz­kót – helyezték el, míg a má­sik ki­ál­lí­tó­tér­ben a „ko­mo­lyabb” té­má­jú fest­mé­nyek, szob­rok lát­ha­tók.
A kép­ző­mű­vész el­mond­ta, hogy több­nyi­re a té­ma ha­tá­roz­za meg, hogy mi­lyen tech­ni­ká­val dol­go­zik. A kép­ző­mű­vé­szet komp­le­xen ér­dek­li, min­dig igyek­szik olyan meg­ol­dást ta­lál­ni, ami­vel leg­in­kább ki tud­ja fe­jez­ni a gon­do­la­ta­it.
A Celldömölkön született, festő szakon végzett Karácsonyi László, vagyis Leslie Christmas ösztönszerűen válogat a műfajok között, nem téve különbséget a tradicionális és az újszerű között. Művészettörténeti kategóriákkal játszik, amely elemeket a kortárs képzőművészet szubkulturális elemeibe illeszt. Gyakran hoz létre objekteket, gyerekjátékokból épít kompozíciókat, a humort sem nélkülözve.

2015. január